Gündem
Öğrenciler
Öğretmenler
Yazarlar
Üniversiteler
Sınavlar
Kamu Haberleri
Bir Zamanlar Eğitim
İletişim
Künye
  Yeni çağın anahtarı: Tasarım ve beceri atölyeleri

Yeni çağın anahtarı: Tasarım ve beceri atölyeleri

TDK sözlüğünde tasarım: Zihinde canlandırılan biçim,tasavvur,izlenecek yol, beceri kavramı ide kişinin yatkınlık ve öğrenime bağlı olarak bir işi başarma ve bir işlemi amacına uygun olarak  sonuçlandırma yeteneği olarak tanımlanmaktadır.
Okullarda tasarım ve beceri atölyelerinin oluşturulması 2023 Eğitim Vizyonu’nun temel hedefleri arasında omurga işlevi görecek misyonla kamuoyuna açıklanmıştır.Neredeyse yapılması düşünülen bütün değişimlerin iskeleti bu atölyelerin oluşturulmasının üzerine kurulmuş vaziyettedir.Mevcut eğitim sistemi öğrencileri önceden tanımlanmış belli bir patikeye girmeye zorlamaktadır.Genel eğitimin kötüye doğru gime emareleri şu an  oldukça yüksek düzeydedir..Bu kötüye gidiş aynı zamanda toplumsal eşitsizlikleri tekrarlamakta beslemektedir.
Tasarım ve beceri atölyeleri bilimsel temellerde örgütlenip örüntülendiğinde  öğrencilerin içinde bulunduğu ekonomik ve eğitsel dezavantajların üstesinden gelme kapasiteleri yükselecek kötüyü gitmeyi işaret eden emareler azalacaktır. İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin rüştlerini ispat etmelerine imkan verilmelidir ki,sahip oldukları ilgilerini gerçeğe dönüştürerek yeteneklerini pekiştirebilsinler.Merak,bilme ve yapmaya dair pratik kapasitelerin yükselmesi çocuklardaki potansiyeli harekete geçirirken onları cesaretlendirip destekleyecek, beraberinde toplumu da dönüştürecektir.Bu dönüşüme katkı sağlayacağı öngörülen tasarım ve beceri atölyelerinin  ilkokul ve ortaokullarda hangi alanlarda uygulanma olanağı bulacağı Vizyon’un temel eğitim bölümünde yer alan hedef ve hedef altı maddelerde belirlenmiştir.
Bu maddelere göre Temel Eğitimde;
Hedef 1: İlkokul ve Ortaokullar Gelı̇şı̇msel Açıdan Yenı̇den Yapılandırılacak
6-Tüm temel eğitim kurumlarında çocukların düşünsel, duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını destekleyen Tasarım - Beceri Atölyeleri kurulacak ve ulusal standartları oluşturulacaktır.
Hedef 2: Yenı̇lı̇kçı̇ uygulamalara imkân Sağlanacak
1-Çocukların kendi bölgelerinin üretim, kültür, sanat ve coğrafi kapasitesini keşfetmesine, bitki ve hayvan türlerini, yöresel yemeklerini, oyun ve folklorunu tanımasına derslerle bütünleşik veya ders dışı etkinlik olarak ağırlık verilecektir.
2-Okulların, bölgelerindeki bilim merkezleri, müzeler, sanat merkezleri, teknoparklar ve üniversitelerle iş birlikleri artırılacaktır.
4-Eğitim kayıt bölgelerinde okul-mahalle spor kulüpleri kurulacaktır. İlgili spor dalında yetenekli olan çocukların öğleden sonra spor kulüplerinde yoğunlaştırılmış antrenmanlara katılımı için gereken yapı kurulacaktır.
6-Öğrencilerin sosyal girişimcilikle tanışarak toplumsal problemlere çözüm arama motivasyonu kazanması desteklenecektir.
7-Okul bahçelerinin Tasarım-Beceri Atölyeleri ile bağlantılı olarak yeniden tasarlanıp yaşam alanlarına dönüştürülmesi sağlanacaktır.
Tasarım ve Beceri Atölyeleri İçin Kavramsal Çerçeve
Dünyada yaşanan ekonomik, sosyal, kültürel, çevresel ve teknolojik değişimlere paralel olarak tasarım ve beceri eğitiminde de bir dönüşüm yaşanmaktadır. Bilimsel ve teknolojik değişimler ile yenilenmenin hızlı bir şekilde geliştiği çağımızda bireylerden bu değişimlere ve yenilenmeye ayak uyduracak niteliklere sahip olması beklenmektedir. Bireyler gündelik hayatta karşılarına çıkan farklı sorunlara çözümler üretebilmeli, toplum içinde uyumlu şekilde çalışabilmelidirler. Gündelik yaşamda ve gelecekte karşılarına çıkacak olan bu sorunlarla nasıl başa çıkılacağını öğrenmeye dayanan ve yaşam becerileri olarak ifade edilen becerilerin okullarda kurulacak tasarım ve beceri atölyeleri yoluyla yaratıcı düşünceyi besleyen düşünsel metotlar ile bu  metotları kullanarak  yaratıcı kişiliklere dayanan ürünleri üretme potansiyelinin geliştirilmesi hedeflenmelidir.
Yaşanmakta olan bu dönüşüme paralel yenilenmiş beceri eğitimi anlayışı da değişmektedir.Değişmekte olan bu yeni tasarım ve beceri eğitim süreci öğretmeden ziyade öğrenme üzerine kurulu yeni strateji ve taktiklerin geliştirilmesine odaklanmış durumdadır. Günümüzde öğrenme ve öğretme kavramlarıyla ilgili karşılaştığımız bu  büyük değişimin bütün alanlara  yön vermesiyle birlikte, tasarım ve beceri  eğitim anlayışı da değişerek, çoğul ortamı bünyesine alan entegre bir sistem  içinde gerçekleşmesi amaçlanmaktadır. Bu çoğulcu ortamın etkisiyle gelişen süreç “daha iyi nasıl öğretebiliriz?” sorusu yerine günümüzde “insanlar nasıl öğreniyor?” sorusu üzerine yoğunlaşmaya başlamıştır.
O nedenle tasarım ve beceri atölyelerinde öğrencilerin öğrenme yetilerini yukarıda tanımlanan yaklaşıma uygun olacak şekilde programlayıp,geleneksel kültürün öğretilerini de içine alacak şekilde söz konusu olan yenilenme ve değişimin öğretisiyle harmanlayarak yeni bir senteze varmak gerekmektedir.Dolayısıyla tasarım ve beceri atölyeleri öğrenciye salt bilgi veren değil, onları düşündürten, sorgulatan, yaratıcı potansiyellerini geliştiren,deneysel ve bağlamsal öğretimi,ekip öğretimi,işbirliğine dayalı öğrenme ve başarımı değerlendiren birer deneyim ortamına dönüştürülmelidir.  Yaratıcı kişiler; yüksek hayal güçleri ve özgün fikir üretebilme yetenekleri olan; ilişkilendirme becerileri ile orijinal ve esnek düşünebilen, akıcı fikirler üretebilen, yeniliklere ve değişimlere açık bireylerdir. Alışılmış olanı reddeden yaratıcı kişi, devamlı yeni olanı aramaktadır. Kişi doğuştan gelen yaratıcı gücü, meraklı yapısı ve ıraksak düşünme yeteneği ile birlikte sorunlara ve eksikliklere karşı çözümler ararken bu özellikler yaratıcı kişiyi yeni, farklı, özgün ve orijinal olan ürüne ulaştırır. Bu bağlamda düşünsel metotlar (yaratıcı drama yöntemi, metafor yöntemi, enformal eğitim yöntemi-oyun, nitelik sıralama yöntemi, zihin haritası tekniği, çağrışım tekniği gibi yöntemleri içermelidir. Tasarım ve beceri atölyeleri, öğrencilerin yaratıcı kişilik özelliklerinin açığa çıkarılarak geliştirilmesi, farkındalık düzeylerinin,anlama ve yapabilme becerilerinin arttırılması  aynı zamanda öğretim göreceği üst öğretim alanlarının şekillenmesine alt yapı oluşturacak bir anlayışla düzenlenmesi gerekmektedir.
Tasarım ve beceri atölyeleri ile ulusal ve uluslararası literatürde öne çıkan aşağıda yazılı yaşam becerilerinin çocukların gelişim düzeylerine uygun olarak kazandırılması sağlanabilir. Okulöncesi çocukları için öz saygı,güven ve yardım, iletişim,öfke kontrolü,çatışma çözümü,işbirliği ve dayanışma,doğayı ve canlıları sevme,sosyal beceriler,etkileşim ve bağımsızlık,düşünme ve problem çözme, İlkokul ve ergenlik(ortaokul) düzeyi için açık iletişim, atılganlık, empati, iç kontrol, benlik değeri, ön yargı, kişiler arası tepkisellik, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, sorgulama, araştırma, karar verme, etkili kullanma ve hedef belirleme,iletişim, problem çözme, liderlik, takım çalışması, öz-yönetim eğlenme,grupla çalışma,kendini anlama ve gönüllülük.
Tasarım ve Beceri Atölyeleri İçin Genel Amaçlar
*Çocukların kendi yaşamlarını ve sınıfı etkileyen eğitim ve öğrenme süreçlerine doğrudan ya da dolaylı olarak dahil olma veya bu süreçlerin yürütülmesinde kendisi ile işbirliği yapılması
*Ortaya çıkan üretimlerin kamusal yarar ilişkisi içinde ve belli bir plan dahilinde dağıtımının yapılması
*Duygusal zeka ve dikkat becerisi ile sosyal beceri arasındaki bağın güçlenmesi
*Çatışma çözme ve akran ara buluculuğu yollarının özümsenmesi,çekingenlik davranışlarının önlenmesi
*Verili kaynakları yerinde ve doğru kullanmak, olanaklara dayalı bir yaklaşım ve tutum
*Proje tabanlı öğrenme ve düşünme becerilerinin gelişmesi
*Şiddet eğilimlerini törpüleme,barış ve hoşgörü kültürüne katkı
*Yenilikçi öğrenme stratejilerini benimseme
*Çevresel,kentsel ve mekansal alanların kullanımında korumacı, özenli ve dikkati davranma
*İlaç kullanımında aklı,tıbbı ve bilimi rehber alma
*Bağlam temelli düşünme becerilerini, argüman tabanlı bilimi öğrenme
*Ders kitaplarını ve diğer araç gereçleri düzenli kullanma
*Kavram haritaları oluşturarak örüntü bağıntılarını çözümleme
*Sosyal medyayı doğru kullanarak üretimlarini paylaşmayı öğrenme
*Deneye,araştırmaya ve veri tabanlı interaktif öğrenmeyi,  sentez ve analiz yapabilmeyi benimseme
*Öz yönetimli öğrenmenin hazır bulunmuşluk yetilerinin gelişmesine katkısını sağlama
*Ekosistem,biyolojik çeşitlilik ve çevre sorunları üzerine duyarlılık gösterme
*Cinsiyet eşitliği kavramını içselleştirme
*Ergenlikte bireyin yaşam becerilerine yönelik algısını ve portfolyönun yaşam becerilerine etkisini değerlendirme
*Çocuk  oyunlarının çocuklara yaşam becerisi kazandırmadaki rolünün irdelenmesi
*Bireysel yaşam becerileri eğitim programlarının çocuk ve ergenlerin sosyal uyum becerilerine etkisinin değerlendirilmesi
DEVAM EDECEK...