Gündem
Öğrenciler
Öğretmenler
Yazarlar
Üniversiteler
Sınavlar
Kamu Haberleri
Bir Zamanlar Eğitim
İletişim
Künye
  Vizyon'daki hedefler, hükümetin yıllık planında neden yok?

Vizyon'daki hedefler, hükümetin yıllık planında neden yok?

2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, gelecek yıl sağlıktan spora, güvenlikten adalete, temel hak ve özgürlüklerden eğitime kadar 444 tedbir hayata geçirilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın hazırladığı 2019 yılına ait yıllık plan, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandı. Resmi Gazete'de yayımlanan 303 sayfalık planda, onlarca başlıkta temel hedef ve amaçlar ile yıl içinde uygulamaya konulacak 444 tedbir yer aldı.
Hükümetin 2019 yıllık planında yer alan, aynı zamanda 2023 Eğitim Vizyon hedefleri arasında da bulunan eğitimde gerçekleştirilecek hedeflerin sonuçlandırılması ağırlıklı olarak yasal değişiklik içermeyen yönetmelik ve uygulama düzeyinde yapılabilecek düzenlemeler olduğu anlaşılmaktadır. Vizyon’da bulunan ve yasa değişikliği gerektiren bazı düzenlemelerin Hükümetin yıllık planında yer almaması üzerinde önemle durulması gereken bir sorun gibi durmaktadır. Hükümet planında yer almayan konuların daha çok kaynak gerektiren hedefler olması kamuyoyuna açıklanan kimi vaatlerin 2019 yılında yerine getirilmeyeceğine dönük kanaatlerin oluşmasına neden olmuştur. Hükümetin yıllık planında eğitim başlığında yer alan konu başlıkları aşağıda olduğu gibidir:
“Erken çocukluk eğitiminin 5 yaş için zorunlu olması sağlanacak ve bu eğitim kademesinin niteliğinin artırılmasına yönelik ortak kalite standartları getirilecek. İlkokul müfredatı çocukların ilgi, yetenek ve mizaçlarına uygun olarak iyileştirilecek, ilkokullarda not yerine çocukların gelişimsel özellikleri dikkate alınarak çok yönlü değerlendirme sistemi kurulacak. Okul, mahalle spor kulüpleri kurulacak, tasarım beceri atölyeleri açılacak, teneffüs süreleri artırılacak. Yabancı dil seviyeleri eğitimi okul türlerine göre uygulanacak. Mesleki ve teknik eğitimde alan eğitiminin 9'uncu sınıftan itibaren başlaması ve müfredatın esnek ve modüler olarak yapılandırılması sağlanacak. İmam-Hatiplerin dil yeterliliklerinin gelişimi için adım atılacak. İkili eğitimden tekli eğitime geçme çalışmaları devam edecek. Şartları elverişsiz okullara pozitif ayrımcılık yapılacak. Üniversite kontenjanlarının planlaması gözden geçirilecek. 2006-2008 arasında kurulmuş üniversitelerin bölgesel kalkınma misyonu çerçevesinde ihtisaslaşmasını sağlamak amacıyla çalışma yapılacak.”
2023 Eğitim Vizyon’unda 44 hedef yer almaktadır.44 Hedeften 41’nin 2019-22 yılları arasını kapsayan dönüşüm zaman planı olduğu Vizyon’un incelenmesinden anlaşılmaktadır.2019 yılı için Vizyon’un zaman çizelgesinde dönüşümü tamamlanması amaçlanan 10 hedef olduğu görülmektedir.Hedefler arasında Mesleki Orta Öğretimin dönüşümü 7 hedef  34 hedef  altı madde ile önemli bir yer tutmaktadır.  Hükümet Programında göremediğimiz ancak Vizyon’da bulunan 2019 yılı hedefleri arasında; öğretmenlerin meslek kanunu,ücretli öğretmenlerin ücretlerinin iyileştirilmesi,okul gelişimi için bütçe tahsisi edilmesi,meslek liseleri döner sermaye merkezlerinin yapılandırılması ve  geliştirilmesi,meslek liselerinin  endüstrinin içine konumlanması,okul bütçe ve bağış sisteminin kurulması,coğrafi bilgi sisteminin devreye alınması.Geriye kalan 31 hedefin gerçekleşme ve ülke genelinde uygulanma süreci yoğunluklu olarak 2020  yılına taşınmış durumda.2021 ve 2022 yılı Vizyon’nun uygulama-izleme-değerlendirme-iyileştirme (UİDİ) yılları olması öngörülmüş.Zaman takvimine bakıldığında 2020 yılının hedeflerin büyük bölümünün yaşama geçmesi noktasında önemli bir dönüşüm yılı olduğunu söyleyebiliriz.
Öneriler ve sonuç, 2019   yılı içerisinde yaşama geçirilmesi planlanan hedefler çok önemli başlıkları içermektedir.Öğretmenler için belirlenen hedeflerin de 2019 yılı başından itibaren yaşam bulması Vizyon’un okul ortamlarında eksiksiz uygulanması,söylenenlerin inandırıcılığı ve verilen sözlerin tutulması bakımından önemli olacaktır.Bu  yönüyle Sayın Bakanın 24 Kasımda açıklayacaklarını ifade ettikleri ek göstergenin 3600’e çıkarılması düzenlemesinin 1 Ocak 2019 tarihinden geçerli olacak şekilde öğretmenlik meslek kanununun içinde ve 2018-19 eğitim öğretim yılı sona ermeden yaşam bulması Vizyon’un öğretmenler tarafından içselleştirilmesine katkı sağlayacaktır.
Yukarıda 2019 yılı programından alıntılanan bölümde yer alan “ilkokul müfredatı çocukların ilgi,yetenek ve mizaçları doğrultusunda iyileştirilecektir” hedefi 2019-20 eğitim yılında uygulanacağı öngörülerek şimdiden tartışmaya açılmalı,üzerinde düşünce ifade edecek kişi,yapı,grup,kurum ve oluşumların katılımını da öngören “mini şura” Şubat ayında toplanmalıdır. İlkokul müfredatının yeniden ele alınarak iyileştirilmesi, erken çocukluk eğitiminden sonra gelen eğitimin ikinci ayağını oluşturan bu dönemin yapısının sağlam temeller üzerine oturtulması çocukların ileri yaşlardaki eğitim gelişimlerini pekiştirici bir işlev görecektir. İlkokul dönemi çocuğun sosyal ve psikolojik gelişiminde, karakterin ve kişiliğin oluşumunda taşların yerli yerine oturmaya başladığı bir evredir. O nedenle çocukları mutsuz kılan ve çileye dönüşen uygulamadaki ilkokul müfredatı mutlaka ve zaman kaybetmeden yenilenmelidir.