Gündem
Öğrenciler
Öğretmenler
Yazarlar
Üniversiteler
Sınavlar
Kamu Haberleri
Bir Zamanlar Eğitim
İletişim
Künye
  Eğitimde reform şart

Eğitimde reform şart

Ülkemizde eğitim alanında sorun çok. Eğitime erişimde bazı sosyal ve ekonomik gruplar için zorluklar olması, okuma-yazma oranının düşüklüğü, eğitimde ve istihdamda yer almayan ve mesleki becerisi olmayan gençler arasında işsizliğin yüzde 30’ları aşması, eğitimin sağladığı yeteneklerin günün gereklerine yanıt vermede yetersiz kalması gibi bir çok sorunla karşı karşıyayız.
Eğitime ayrılan kamusal kaynakların yetersizliği, eğitimde niteliğin düşük olması, öğrencileri sınavlara hazırlayan kurumların kılıf ve ad değiştirerek okulun yerini almaya bugün de devam ediyor olmaları, eğitim hakkı ve sosyal devlet anlayışının bir kenara itilerek özelleştirmeden medet umulması, çok önemli bir kamusal-toplumsal hizmet alanı olan eğitimin piyasaya ve sivil topluma ve bu ad altında cemaatlere devri de önemli sorunlar arasında.
Bu sorunların,  nitelikli insan gücü yetiştirilmesinde sorunlara yol açacağının ve daha da önemlisi uzun dönemde birlikte yaşama iradesine, olanak eşitliği ilkesine, toplumsal adalete, birliğe ve barışa zarar vereceğinin, kurumlara demokrasiye olan güveni sarsacağının görülememesi ise ayrıca üzüntü verici. Bu yazıda, eğitim sistemimizin genel başlıklar halinde temel sorunları ile çözüm önerileri sunuluyor.
1-AİLEDE YAŞANAN SORUNLAR: 
-Öğrenci velilerinin  duyarsızlığı,
-Öğrencilerin evde çalışma ortamlarının olmaması,
-Beslenme yetersizliği,
- Akraba evliliklerinin getirdiği sorunlar,
-Çocukların küçük yaşta zorla evlendirilmesi
-Çocukların çalıştırılması,
-Aile içi problemler, kalabalık aile ortamları,
-Ailelerin eğitimsizliği, öğrenci başarısını olumsuz etkiliyor.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: 
-Aileleri duyarlı ve ilgili kılabilmek için, en az ayda bir kere veli toplantıları yaparak bilinçlendirme çalışmaları yapılmalı,
-Öğrenciler için ev ortamlarında mutlaka özel bir çalışma ortamı oluşturulmasına vurgu yapılmalı.
Sağlık bakanlığı ile ortak çalışmalar planlanarak, velilere akraba evliliklerinin sakıncaları anlatılmalı, çocuk yaşta evliliklerinin çocukların ruhsal dengesini bozduğu fikri benimsetilmeli.
-Velilere çocukları çalıştırmanın eğitim yaşamı üzerindeki sakıncalar anlatılmalı ve çocukların ders zamanlarında mutlaka eğitim ortamında bulunmalarına olanak sağlayacak önlemler alınmalı.
2-OKULDA YAŞANAN SORUNLAR 
-Okulların fizikî yetersizliği,
-Birleştirilmiş sınıf uygulamaları,
-Okulun cazibe merkezi olamaması,
-Öğrenci sayısının çokluğu
-Öğretmenlerdeki çeşitli nedenlerden kaynaklanan isteksizlik
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: 
-Okulların fiziki yetersizliğinin giderilmesi.
-Birleştirilmiş sınıf uygulamalarından vazgeçilmesi.
-İkili öğretime devam edilmesinin önlenmesi için derslik sayılarının artırılması.
-Okullardaki öğrenci sayılarının azaltılması.
-Okullar arasında sınava dayalı rekabet ortamlarının kaldırılması.
-Okullara norm ihtiyacı olan öğretmenlerin atanması. Derslere farklı branşların girmemesi.
3.ÖĞRENCİ SORUNLARI 
-Öğrencilerin büyük bir çoğunluğunda amaç eksikliği var
-Okuma, araştırma, düşünme, uygulama konusunda  yeterince bilinçlendirme ve yönlendirme yok
-Öğrenciler ilgileri dışında, yetenekleri olmayan konularda sorumlu tutuluyor
-Devamsızlık sorunu
-Sınav kaygısının yüksek olması ve öğrenci başarısına olumsuz etkisi
-Derslerin derste yeterince öğrenilmemesi, kaynak, araç ve gereçlerden yeterince yararlanamaması
-Ders çalışma sürelerinin, ders dışı etkinlik sürelerinin ve sosyal ortam sürelerinin planlanamaması
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: 
-Öğrencilerde gelecek için bir amaç oluşturulmalı
-Öğrencilerin düşünme, okuma, araştırma ve uygulama konusunda yeterince yönlendirme ve destekleme çalımları yapılmalı.
-Öğrencilerin, zorunlu dersler dışında özellikle yetenek alanlarında zorunlu ders almaları ve sorumlu tutulmaları önlenmeli, yetenek gerektirecek ders alanlarında da mutlaka branş öğretmenleriyle eğitim almaları sağlanmalı.
- Öğrencinin devam-takip işleri mutlaka aksatılmadan yapılmalı, derste olması gereken süre içinde okulda tutulmalarına özen gösterilmeli
-Sınav kaygısının psikolojik desteklerle, rehberlik hizmetleriyle mutlaka aşılması sağlanmalı, öğrencide özgüven gelişimine destek olunmalı.
-Öğrenci dersi mutlaka okul ortamında eksiksiz öğrenmeli,
4-ÖĞRETMEN AÇISINDAN YAŞANAN SORUNLAR: 
-Öğretmenlerin moral ve motivasyonlarını bozucu açıklamaların yetkililerce  yapılması. Okullarda adamına göre uygulamalar yapılması.
-Gerekli ve yeterli formasyona sahip olmayanların öğretmen olarak görevlendirilmeleri.
-Öğretmenin kendini yenileyememesi, mezun olduğu bilgilerle emekli olmayı düşünmesi ve yeniliklere mesafeli durması.
-Sürekli öğretim yapılması; bilginin eğitime ( Davranışa) dönüştürülmemesi.
-Öğretmenlerin  bir kısmının derslere hazırlıksız, araç-gereçsiz, yeni uygulama ve yöntem ve tekniklere hazırlıksız girmeleri.
-Sosyal becerileri geliştirici çalışmalara yeterince zaman ayrılamayışı.
-Öğretmenlerin pedagojik formasyonunun yeterli olmayışı, üniversitelerde öğretmen yeterliliği eğitiminin eksikliği.
-Okullarda öğretmen eksikliklerinin çok fazla olması, öğretmen açıklarının vekil-ücretli öğretmen görevlendirilmesi yoluyla karşılanması.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ:
-Okullardaki öğretmen açıklarının sözleşmeli ya da vekil öğretmenle değil eğitim fakültesi mezunu veya formasyonun tamamlamış asil öğretmenlerle doldurulması.
-Öğretmenin kendini yenileyebilmesine olanak sağlanmalı.
-Özellikle Türkçe’nin doğru kullanılması için önlemler alınmalı
-Sürekli öğretim yapılarak eğitimin eksik bırakılmasının önüne geçilmeli, bilginin davranışa dönüştürülmesinin önünün açılması sağlanmalı.
-Göreve yeni başlayan öğretmenlerin formasyon ve motivasyon eksikliğinden kaynaklı oryantasyon çalışmalarına önem verilmeli, desteklenmeli,
-Öğretmenlerin etkin ders çalışma yöntemlerinin öğrenilmesinin koşulları oluşturulmalı
-Öğretmenlerin maddi sıkıntıları çözülmeli, ek gösterge vb hakları geliştirilmeli.
Sonuç olarak, reform, yenilik ve yenileşme, eskiyi makyajlayıp ambalajlayıp yeni gibi sunmanın adı olmamalıdır. Her reform, yeni olan ve yenilenen aynı zamanda yaşama, değişmeye, ilerlemeye ve gelişmeye katkı sağlar. İnsanların tahammül sınırlarını zorlamayan, göz boyamaya ve günü savuşturmaya hizmet etmeyen, monolotik bakış açısı ile hareketi benimsemeyen, çoğulculuğu, demokratik katılımı ve özgürlükleri esas alacak çözüm politikalarını üretmeyi birlikte tartışabilir ortaklaştırabiliriz. Modern dünya böyle yapıyor, bilim ve akıl böyle söylüyor. Buna ülkenin ve toplumun ihtiyacı var. Çünkü bu ülke ve çocuklar hepimizin.